Konkurs fotograficzny

Udział krajów wyszehradzkich · Participation of Visegrad countries

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Skyway ‘10: Archiwum · ArchiveProjekt współfinansowany ze środków Miasta Toruń

Rzućmy światło na Żywioły · Lighting Up the Elements

Instalacje i projekcje można podziwiać przez wszystkie festiwalowe dni między godziną 20.30 a północą.

Trzecia edycja Międzynarodowego Festiwalu Światła Skyway ’11 pokaże analogię pomiędzy bogactwem sztuki bazującej na świetle a cudami świata opartymi na ludzkiej interpretacji Żywiołów rządzących Wszechświatem.

Klasyczna koncepcja czterech elementów – Ziemi, Wody, Powietrza i Ognia – jest wspólna dla wielu tradycji filozoficznych na całym świecie i stanowi potężną metaforę sił, które są podstawą życia na Ziemi. W wyobrażeniach naszej kultury, gdzie ślady pogańskiej tradycji nie zostały całkowicie wyparte, te elementy opisują starożytne wierzenia których inspiracją była obserwacja zjawisk naturalnych.

W zachodniej myśli klasycznej, istnieje silne przekonanie o istnieniu czterech żywiołów: Ziemi, Wody, Powietrza i Ognia. Piąty element został dodany po pewnym czasie. Grecy nazwali go Eter. W rozumowaniu Arystotelesa, Ogień, Ziemia, Powietrze i Woda były jedynie ziemskie, nie można było nimi opisać wszystkich zjawisk zachodzących w sferach niebieskich. Tak samo gwiazdy nie mogły być zbudowane z jednego z czterech elementów, musiały powstać z innej niezmiennej, nieziemskiej substancji. To ta idea łączy Eter z Kosmosem. Dla współczesnych naukowców Eter służy jako kryterium w dyskusji. Dla nas jest inspirującą metaforą w twórczości kulturalnej.

Patrząc na te relacje z naukowego punktu widzenia, możemy stwierdzić, iż mogą one być tematem pogłębionych badań. Nawet dzisiaj, Ziemia, Woda, Powietrze i Ogień stanowią symbol stanów skupienia materii: stałego, ciekłego i gazowego. Podczas gdy nauka empiryczna poszła w swych teoriach o krok dalej, w dziedzinie wiary lub pewnych tendencji widocznych w fizyce te elementy są nadal niezwykle istotne – stanowią metaforę jedności wszystkiego.

Program artystyczny Skyway ’11, po raz kolejny działa na ludzką wyobraźnię w świecie, który staje się coraz bardziej i bardziej nieskończony, ale równocześnie coraz bliższy dzięki pomocy współczesnej nauki: astronomii, astrofizyki czy astrobiologii. Również gwiazdy stają się nam coraz bliższe, a sięgając po nie ponownie chcemy zrozumieć, także własne podstawowe „elementy” – rządzące nami siły i interakcje. Choć koncepcja pięciu żywiołów świata nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy na temat Wszechświata, to nadal może mieć wielki wkład w otwartą dyskusję na temat naszej roli w tym „zimnym miejscu”, które nazywaliśmy Kosmosem.

Mário Caeiro
Dyrektor artystyczny

In its third edition, Skyway ’11 draws the analogy between the richness of the experience that light based art delivers and wonders of the world opened up through our understanding of the Elements of the Universe.

The classical four elements – Earth, Water, Air, and Fire – are common to many philosophical traditions around the world and form powerful metaphors of forces fundamental to life on Earth. In the imagination of culture, where pagan traces never are totally dissolved, these elements refer to ancient beliefs inspired by the observation of natural phenomena.

In Western classical thought, there has been a strong conviction of the existence of four elements Earth, Water, Air, and Fire. A fifth element is at times added. The Greeks called it Aether. Following Aristotle’s reasoning that fire, earth, air, and water were earthly and did not provide an exact explanation for all phenomenon happening in the heavenly regions. The stars cannot be made out of any of the four elements and must therefore be made of a different, unchangeable, heavenly substance. So it is this Aether idea that links us to the Cosmos. For contemporary scientific community Aether serves as a touchstone for discussions. For us it’s an inspiring metaphor for cultural production.

The relationship with more scientifically founded categories can be probed deeper. Even today, Earth, Water, Air, and Fire are everyday symbols for the states of matter such as solid, liquid, gas. While empirical Science has arrived at new conceptions, in the field of Belief or in certain Physics tendencies these elements are still important today as a poignant metaphor for the oneness of everything.

Skyway’s 2011 artistic programme once again celebrates Human imagination in a world which is becoming more and more infinite but also more and more proximate to our reasoning, by means of contemporary science, namely astronomy, astrophysics, astrobiology. Since the stars are closer and in reaching for them again we want to understand also our own fundamental “elements” – forces and interactions ruling inside us. And of course that even if the “five elements world” is far from current knowledge about the Universe, still it can be a great contribution to an open discussion about our role in this “cold place” we used to call Cosmos.

Mário Caeiro
Artistic director