Konkurs fotograficzny

Udział krajów wyszehradzkich · Participation of Visegrad countries

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Skyway ‘10: Archiwum · Archive



Projekt współfinansowany ze środków Miasta Toruń

Udział krajów wyszehradzkich · Participation of Visegrad countries

W tym roku Toruńska Agenda Kulturalna – organizator Międzynarodowego Festiwalu Światła SKYWAY wyodrębniła specjalny blok dedykowany krajom należącym do Grupy Wyszehradzkiej. Dzięki projektowi odwiedzający Festiwal będą mieli okazję zobaczyć instalacje przygotowane przez artystów z Czech, Węgier, Polski i Słowacji. Projekt zatytułowany „Udział krajów wyszehradzkich w 3. Międzynarodowym Festiwalu Światła Skyway ’11” został doceniony przez Radę Ambasadorów i wsparty kwotą 10 000 Euro z Funduszu Wyszehradzkiego.

Partnerami zaangażowanymi w projekt są: Uniwersytet Technlogii w Brnie (Czechy), Limelight (Węgry) i TRAKT (Słowacja).

Z ramienia Uniwersytetu w Brnie Pavel Korbička asystent na Wydziale Sztuk Pięknych zaprezentuje swoją instalację wraz ze swoimi studentami. Jego prace były prezentowane na wielu indywidualnych i zbiorowych wystawach (USAS2/2 Small America. Brno 2009, Light cut — AVU Galeria. Praga 2005, KK2 Słowacka Galeria Narodowa i wielu innych)

Limelight jest doświadczoną grupą tworzącą różne rodzaje instalacji: od kreowania obrazów światłem do mappingu 3D na fasadach budynków. Ich projekcje były prezentowane podczas Festiwalu Dziedzictwa w Pecs w 2007, 2008 i 2009 roku oraz podczas wielu innych, prestiżowych festiwali i wydarzeń tj. Valley of Arts, Lightrevolution 2009.

Stowarzyszenie TRAKT będzie reprezentowane przez Lukasa Matejkę – studenta Akademii Szuk w Bańskiej Bystrzycy. Jego praca „Surface” została zaprezentowana podczas „White Nights 2010” w Koszycach.

Oprócz zaprezentowania instalacji nasi partnerzy wezmą udział w warsztatach skoncentrowanych na wytyczaniu wspólnych trendów w sztuce audiowizualnej w ramach grupy wyszehradzkiej zatytułowanych „Jedna energia, różne światła”. Głównym tematem będzie „Miejsce zamieszkania kluczem do realizacji i zrozumienia prac artystycznych”. Warsztaty będą prowadzone przez Pavla Korbickę.

Kalendarium wydarzeń

Prezentowanie instalacji artystów z Funduszu Wyszehradzkiego 09.08.2011-13.08.2011
Warsztaty: „Jedna energia, różne światła” 12.08.2011-13.08.2011

This year Torun Cultural Agency — the organizer of International Light Festival SKYWAY separated a special programme block dedicated to countries belonging to Visegrad Group. Thank to the project viewers of the festival will have a chance to see light installations prepared by artists from Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Project titled “Participation of Visegrad countries in the 3rd International Light Festival Skyway ’11” was approved by The Council of Ambassadors and has been supported with the amount of 10 000 euro by the International Visegrad Fund.

Partners involved in the project are: Brno University of Technology (Czech Republic), Limelight Kft. (Hungary) and TRAKT (Slovakia).

On behalf of Brno University of Technology Pavel Korbička – an assistant at the Faculty of Fine Arts will present his work together with his students. His works were presented on many personal and group exhibitions (USAS2/2 Small America. Brno 2009, Light cut — AVU Gallery. Prague 2005, KK2 Slovak National Gallery and many others).

Limelight is an experienced group creating different kinds of light installations from a lightpaintings to 3D mapping on a buildings’ façades. Their projections were presented during Heritage Festival in Pecs in 2007, 2008, 2009 and 2010 and on many other valuable festivals and performances as Valley of Art, Lightevolution 2006.

Slovakian association TRAKT will be represented by Lukas Matejka, a student of the the Academy of Arts in Banska Bystrica. His work “Surface” was presented during “White Night 2010” in Kosice.

Beside presenting their artistic installations our partners will participate in workshops focused on indicating common trends in audiovisual arts within Visegrad Group titled „One energy, different lights”. The core subject of the workshops will be: “The place of living as a key to the realization and understanding of art work”. Workshops will be led by Mr Pavel Korbička.

The calendar of events

Presenting installations of artists from Visegrad Group 09.08.2011-13.08.2011
Workshops “One energy, different lights” 12.08.2011-13.08.2011